Rehabilit amb la restauració del patrimoni educatiu

Un any més Rehabilit dóna suport a les jornades que l’Agrupació per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) organitza en el marc del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

Del 12 al 15 de desembre tindran lloc les jornades sota el títol “Patrimoni arquitectònic educatiu“. La restauració i intervenció en els espais d’aprenentatge històrics. Reptes i oportunitats’.

Restauració Patrimoni ArqutectònicRehabilit ha intervingut en la restauració de nombrosos edificis escolars i universitaris, tant amb sistemes de tractament d’humitats de capil.laritat, com amb tècniques de restauració de façanes i monuments.

Recomanem assistir a les jornades per entendre com afecten els processos de transformació als edificis educatius, i per altra banda per conèixer casos concrets d’intervenció.

 

Sessió de formació sobre tractament d’humitats de capil.laritat i tractaments contra termites

La delegació d’Osona CAATEEB va organitzar una jornada tècnica sobre tractament d’humitats de capil.laritat i tractaments anti-xil·lòfags a la seu de Vic.

Rehabilit va dur a terme una conferència en la que es va tractar sobre el diagnosis dels murs afectats d’humitats de capil.laritat i la fusta estructural afectada per xil.lòfags, i quins són els tractaments concrets que existeixen en el mercat per solucionar els problemes de humitats i de termites.

Rehabilit va mostrar exemples d’intervencions realitzades explicant els pros i els contres de cada tractament. En funció de les patologies observades pot ser més adequat actuar amb el sistema MURSEC ECO inalàmbric o amb el sistema DRYZONE d’injeccions; i complementar-ho amb un morter especial microporós tipus DRAINING.

D’igual forma vam compartir les eines i de diagnosi de les que disposem per saber si la fusta estructural d’un edifici està afectada per atac de corc petit, corc gran o termita. I en paral.lel vam explicar els tractaments d’injecció curatius i preventius de la fusta, així com els tractament de paranys per eliminar les colònies de termites.

Rehabilit col·labora amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb l’objectiu de formar als tècnics en el diagnosi de les patologies d’humitats de capil.laritat i del tractament de la fusta contra termites i els corcs.

Poden visitar-nos  a www.rehabilit.com o trucar-nos al 934561453.

 

Rehabilitació de balcons de casa catalogada

L’Ajuntament de Blanes va contractar a Rehabilit per subsanar els balcons de la Casa Saladrigues, en els quals ja hi havia hagut desprendiments.

La Casa Saladrigues, situada al passeig de la Mestrança de Blanes, va ser construïda l’any 1925 per l’arquitecte Isidre Puig Boada, deixeble d’Antoni Gaudí.

Restauració patologies balcó _ Restauració patrimoni

L’encàrrec consistia en el tractament dels perfils metàl·lics dels balcons que presentaven un procés d’oxidació, provocant el trencament d’algunes peces del revestiment ceràmic. Aquest tipus de patologies les trobem habitualment en les nostres rehabilitacions de patrimoni històric.

Un cop iniciades les feines d’aixecament del paviment existent per començar el sanejament dels perfils metàl·lics, vam trobar revoltons ceràmics rectangulars, nivells de ferro de diferents tipus (forja, laminat, REA, rodó llis, malla de galliner, etc…),i que la majoria de peces estaven quartejades, amb fissures molt fines o reparades amb materials flexibles tenyits.

Totes aquestes troballes, confirmaven l’inexistència d’ancoratges de barana sota les boles de suport, i que els perfils superficials no eren crosses de barana, sinó part de l’estructura dels balcons.

Vam procedir al buidatge de part de la llosa de balcó, deixant a la vista gran part de l’estructura metàl·lica i la cara interior de les peces ceràmiques.

Simultàniament, en el balcó de cara mar, es va realitzar un desmuntatge parcial retirant únicament les peces ceràmiques més esquerdades. En el balcó de cara muntanya es va procedira un desmuntatge total, donat que el dany era més generalitzat.

Un cop desmuntades i retirades, les peces es van numerari fotografiar per traslladar-les a taller, allà les vam classificar segons els tractaments a aplicar. Primer, se’ls realitzà una neteja del morter adherit mitjançant petites fresses mecàniques, amb cura de no produir fissures. Després es realitzà l’aplicació de consolidant a base de silicat d’etil i una segona neteja més intensa. Un cop retirat el màxim de morter possible, es realitzà la recomposició de les peces, fragment a fragment, collades amb resina epoxi i deixades catalitzar en posició de mínim esforç.

Mentrestant a l’obra vam iniciar les feines de passivació dels elements metàl·lics i se’ls va aplicar una capa de protecció mitjançant una beurada de ciment. Es preparà una nova estructura de suport per les peces de perímetre que va consistir en introduir barres de REA en sentit perpendicular a façana dins el massís de la llosa; això ho vam fer mitjançant perforació mecànica i ancoratge químic amb adhesiu híbrid.

Paral·lelament, a les baranes de forja se’ls varealitzar un sanejament manual de la pintura metàl·lica existent, eliminant òxids i restes de pintura sense adherència. També  es van elevar les cantonades de les baranes, per tal de no forçar el recolzament sobre la llosa de balcó.

Un cop restaurades, les peces ceràmiques es van tornar a portar a l’obra. Aquestes peces ja portaven incorporats ancoratges de llautó collats amb morter acrílic per tal de lligar-los a l’armadura ja preparada.  Un cop realitzat el replanteig, es varen fixar les peces amb  ciment de reparació. Quan les peces van quedar fixades, es va fer una impermeabilització per la cara interna de les peces ceràmiques mitjançant una beurada de ciment impermeable amb armadura de fibra de vidre.

Es va col·locar una segona armadura de fibra de vidre de major mida de quadrícula, que es va deixar llarga perquè continués per la cara superior de la llosa; facilitant una unió de tot el conjunt. A més, es va procedira fer la reposició puntual de les peces amb fragments irrecuperables amb un morter acrílic, degudament tenyit, amb característiques de ceràmica un cop catalitzat.

Es realitzà un primer reblert de la cara interior, mitjançant un morter de reparació, fibroreforçat, d’alta adherència i de retracció controlada, per tal de fer un únic element continu i com a pont d’unió entre les peces ceràmiques i el massís de la llosa del balcó.

També es realitzà el reblert del massís de la llosa de balcó amb formigó fet a obra, fins a nivell de la solera conservada. Posteriorment, es van regularitzar les pendents amb morter de reparació de base calç i s’impermeabilitzà la superfície superior de la llosa aplicant dues capes de ciment impermeable flexible. Després, es col·locà el paviment de rajola ceràmica i també les peces de minvell, del mateix tipus que el paviment.

Un cop acabat el paviment superior, es realitzà la neteja general de la superfície ceràmica de forma manual i sense tècniques abrasives. Es va procedir a l’eliminació d’elements biològics; fongs, líquens, etc…, i també es realitzà una eliminació d’eflorescències salines. Un cop neta i sanejada la superfície, es realitzà un tractament d’homogeneïtzació cromàtica.

Un cop acabat el paviment es van preparar uns coixins de plom, un per cada bola de recolzament,  per tal de tenir una protecció mal·leable en cada punt de recolzament.

Per finalitzar, es van aplicar dues capes de pintura de tipus esmalt alquídic metàl·lic a la barana.

Rehabilit som especialistes en rehabilitació de façanes i monuments. Poden trucar-nos al 934561453 i un tècnic l’atendrà.

Poden visitar-nos a www.rehabilit.com

Impermeabilitació de soleres amb morter impermeable flexible

HumicontrolRehabilit va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona per solucionar les humitats que afectaven al paviment del Centre d’Acollida del carrer Cister de Barcelona. Calia fer-ho de forma ràpida i eficient

Es tractava d’un paviment de linoli enganxat sobre un parquet de fusta natural, col·locat sobre rastrells encastats en morter sobre solera de formigó. Presentava humitats en el paviment, el paviment de parquet tenia amplies zones enfosquides per humitats, amb presència d’atacs d’insectes xylòfags, afavorits per la degradació de la fusta humida.

Impermeabilizacion de soleras con mortero impermeable flexible

Davant de la patologia de les humitats en paviment, es van estudiar les diferents solucions aplicables  escollint-se la impermeabilització del paviment mitjançant l’aplicació d’una beurada de ciment impermeable flexible, en dues capes, amb armadura de malla de fibra de vidre.

El procés de les feines va ser el següent:

 • Extracció del parquet existent i arrencat dels rastrells encastats.
 • Sanejament de la xapa de morter, reparant les zones malmeses i recuperant el volum en les zones dels encastaments dels rastrells. Es va aplicar una capa de resina acrílica com a enduridor i pont d’unió i es va recuperar volum amb un morter de retracció controlada.
 • Impermeabilització de la superfície. Aplicació de primera capa de beurada de ciment impermeable flexible, aplicada a llana. Col·locació de xarxa de fibra de vidre, degudament solapada. Aplicació de segona capa de beurada, en sentit perpendicular a la primera capa. Es va tenir cura de cobrir el tram de parament perimetral corresponent al gruix del paviment.
 • Subministrament i col·locació de nou paviment de rajoles 30x30cms, collades amb ciment cola especial per porcelànic.

Impermeabilizacion de solera

La alternativa a aquest procediment d’impermeabilització de la solera per evitar les humitats en soleres i paviments hauria estat l’excavació de la caixa de paviment, seguit de compactació del terreny, estesa de graves, formigó de regularització, làmina impermeable, llosa de formigó, xapa de regularització i col·locació final de paviment. Al no poder entrar maquinària dins un edifici construït i amb divisòries a conservar, el procés hauria estat lent i feixuc.

Amb el sistema d’impermeabilització de solera de Humicontrol es va poder dur a terme la impermeabilització i pavimentació de 155m2 de paviment de forma ràpida i efectiva.

Si té cap consulta només cal que truqui al 934561453 i un tècnic l’atendrà.

A Humicontrol i Rehabilit som especialistes en tractaments d’humitats que afecten a plantes baixes i soterranis.

Restauración de hormigón _ Ejemplo de reparación en Barcelona

Rehabilit realizó la restauración y reparación del hormigón de los muros orgánicos del recinto Fira de Barcelona de l’Hospitalet de Llobregat.

Restauracion hormigon

El objetivo de la actuación de reparación del hormigón era conseguir la planimetría y la geometría de las curvas según el proyecto original del equipo del arquitecto Toyo Ito.

Además, se quería aprovechar el montaje de andamios para revisar el estado de algunas zonas de los muros, donde se marcaban fisuras y texturas grabadas.

En las primeras revisiones se detectaron:

 • Zonas mal vibradas, donde el árido estaba a la vista por falta de aglomerado.
 • Tramos de aristas perfiladas a posteriori con materiales inadecuados.
 • Volúmenes de hormigón no adheridos al conjunto por interposición de restos de encofrado.
 • Oxidación de armaduras por falta de recubrimiento.

Restauracion hormigon

La actuación de restauración del hormigón consistió en:

 • Montaje de andamios tubulares metálicos, envolviendo cada uno de los muros por separado, arriostrándose a sí misma, para evitar la realización de anclajes a los muros de hormigón a restaurar.
 • Decapado del revestimiento de pintura existente, mediante la proyección de silicato de aluminio a muy baja presión, para evitar el rayado de la superficie de de hormigón, acompañando la proyección con una pulverización de agua para precipitar la polvareda.
 • Saneamiento de elementos añadidos, en peligro de caída, con falta de aglomerante o con rastros de óxido.
 • Desoxidación de armaduras y pasivización y protección con lechada tricomponente.
 • Colocación de armaduras en zonas a reponer volúmenes, ancladas a la obra de base con taco químico.
 • Formación de encofrados con listones flexibles para adaptación a las formas del diseño originales.
 • Reposición de volúmenes con mortero tixotrópico de reparación.
 • Aplicación en toda la superficie de mortero tixotrópico cosmético, para la reparación y regularización sin juntas de hormigonado o encofrado.
 • Acabado con pintura especial para hormigón, con protección anticarbonatación del hormigón.

Reparacion hormigon

 

En Rehabilit somos especialistas en rehabilitación de edificios y contamos con personal cualificado para actuar con las máximas garantías.

Nuestros técnicos están a su disposición para cualquier consulta sobre restauración de patologías de la edificación.

Restauració patrimoni arquitectònic en església romànica de Santa Eugènia de Berga

Rehabilit va dur a terme la restauració del Campanar i l’Absis de l’Església de Santa Eugènica de Berga dins el programa establert entre la Generalitat de Catalunya i La Caixa anomenat “Romànic Obert”

La intervenció va consistir en:

 1. Reparació i/o substitució dels pilars del campanar romànic per altres de nous realitzats amb pedra de la mateixa procedència que el originals.
 2. Repàs de tot el rejuntat dels paraments i aplicació de productes consolidant (silicat d’etil) i hidrofugants (siloxans modificats) per protegir la superfície de la pedra de les façanes a tractar.
 3. Refer les cobertes de les tres capelles de l’Absis
 4. Excavació de la zona enjardinada de l’Absis per tal de crear un drenatge de les aigües de pluja.
 5. Muntatge d’un sistema anti-coloms AlaStop de protecció del campanar contra la presència del coloms.
 6. Tractament d’humitats de capil·laritat amb la instal·lació d’un dispositiu MURSEC ECO, per eliminar les humitats de capil·laritat, rejuntat de la zona baixa amb morter de drenatge DRAINING MONUMENTS, basat exclusivament en calç.
 7. Tractament dels elements estructurals de fusta de la coberta del campanar contra atacs de termita i corc.

La instal·lació de la bastida es va dur a terme en dos cossos independents, un per l’absis, recolzat a terra i l’altre pel campanar, sobre la cornisa perimetral i la coberta del creuer, degudament protegida.

Aquesta bastida es va ampliar per cobrir tota la coberta, el penell i parallamps, ja que durant les obres es va veure la precarietat del seu estat i es va decidir la seva substitució.

 

Substitució de pilars

La intervenció principal de la rehabilitació va consistir en la substitució d’uns pilars que estaven totalment esberlats i amb la pedra en un estat avançat de disgregació.

Restauracio monuments historics _ Rehabilit

En primer lloc vam localitzar una partida de pedra que, pels seus resultats en laboratori i per aspecte físic fos la ideal, es van començar a produir basaments, columnes i capitells per substituir els originals i també peces de carreus per tapar els forats deixats en paraments per les bastides de fusta durant la construcció original. Aquestes peces es van collar i rejuntar amb morter de calç, amb àrid i proporcions similars a l’original.

Per tal de retirar els pilars originals es va muntar un estintolament pels arcs de les obertures i un altre estintolament desmuntable per subjectar els capitells. Un cop estintolat el conjunt, es va començar per buidar els junts del fust amb el capitell i el basament, retirant-lo manualment i desmuntar, posteriorment el capitell i el basament.

Posteriorment es va procedir a preparar la nova base de suport pel nou element, preparant l’encaix en la pedra i anivellant-lo amb morter de retracció controlada, deixant un armat d’espera vertical d’acer inoxidable, collat a la pedra de base amb tac químic.  Es van muntar les noves peces de pedra natural, començant pel basament, el fust i finalment el capitell, quedant lligats per passadors verticals d’acer inoxidable, collats amb morter fluid, injectat un cop collades i rejuntades les peces.

Restauracio monuments

Restauració de paraments i cobertes

Per les teulades de l’Absis, es van buscar teules de recuperació d’edificacions antigues, per tal de tenir les mides i l’envelliment adequats. Aquestes peces es van netejar de morters antics i es van col·locar sobre la solera reparada, amb morter de calç.

En quan al tractament d’humitats de capil.laritat, el primer que es va fer fou instal.lar el sistema MURSEC ECO inalàmbric, el qual actua evitant que continui l’ascens de la humitat a través dels murs. Aquest sistema permet solucionar amb les màximes garanties el problema de les humitats de capil.laritat sense haver de fer perforacions al mur, això és especialment important quan parlem de restauració de patrimoni històric.

Tota la zona inferior de la façana de les capelles de l’Absis es van sanejar les juntes, fins a 5-7 cms de fondària i es van rejuntar de nou amb morter DRAINING CALÇ MONUMENTS per tal de facilitar la transpirabilitat del mur.

En les zones de façana amb pedra erosionada o en procés de disgregació es va fer aplicació de producte consolidant a base de silicat d’etil, amb una dotació entre 250 i 500ml/m2.

Com a tractament final de protecció sobre la pedra natural es va aplicar producte hidrofugant en 2 capes, a base de siloxans modificats, per tal de reduir la absorció d’aigua per part de la pedra i de la junta de morter de calç. També es donà tractament protector a la coberta del campanar.

Es van pintar tots els elements metàl·lics del campanar, tant interiors com exteriors amb pintura metàl·lica tipus Oxiron, prèvia aplicació de protecció antioxidant.

Dins de la intervenció es va refer el penell amb una reproducció de l’original, amb ferro de forja, amb la corona i els tres escuts, la creu de Sant Jordi, les quatre barres i la “E” d’Eugènia, reproduïda de la forma de la clau de l’Església.

Protecció anti-coloms del campanar

La intervenció també va contemplar la protecció anti-coloms. En cornises es van col·locant punxes anticoloms ALASTOP amb dues o tres fileres de barnilles verticals. En les obertures del campanar es va realitzar la protecció amb xarxes anticoloms ALASTOP, de nylon negre i retícula 5x5cms, sobre un bastiment perimetral d’acer galvanitzat tensat i collat mecànicament a obra en les juntes dels paraments.

 

Punxes anticoloms AlaStop

 

Especialització en rehabilitació de monuments

A Rehabilit portem 30 anys d’especialització en rehabilitació de monuments històrics. Disposem de la màxima qualificació K7E que ens permet intervenir en restauració de patrimoni històric.

Poder treballar en la rehabilitació de patrimoni arquitectònic com aquest ha estat un plaer, i volem agraïr a totes les persones i entitats (Rosa Bosch, Jordi Comas, Anna Pont, Ferran Auguet, Josep Mª Riba, Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic – Dani Font, Fundació La Caixa), que han intervingut en la rehabilitació del campanar romànic de Santa Eugènica de Berga.

Si voleu conèixer millor les nostres tècniques de restauració de monuments podeu visitar-nos a www.rehabilit.com

Restauracio església romànica

Ejemplo de atirantado interno de muros y fachadas en iglesia

El Bisbat de Vic encargó al arquitecto Jaume Riba el estudio y ejecución de un proyecto para el refuerzo estructural de la Iglesia de la Soledad de Igualada, para lo que se requirió a Rehabilit la aportación de soluciones constructivas en base a nuestra especialidad SICEM de atirantado de muros y fachadas mediante perforaciones por rotación (sin percusión), colocación de tirantes de acero corrugado, inyección de mortero de alta penetración y entrada en carga mediante tensado con llave dinamométrica.

Atirantado muros y fachadas SICEM Rehabilit

El edificio actual es de estilo neogótico y construido alrededor del 1869. Presenta una planta de una sola nave con capillas laterales en sus dos costados. La composición de los muros es de fábrica de piedra irregular, con cantoneras y enmarcados de aperturas de ladrillo macizo.

La fachada principal y los paramentos interiores presentan un revestimiento de estuco a la cal liso sin juntas. En el interior, este estuco presenta un revestimiento de pintura monocromático. El resto de fachadas no presentan ningún revestimiento ni restos de haberlo tenido.

Se aprecian fisuras por toda la estructura portante de la iglesia, tanto en paramentos interiores como exteriores, siendo de especial interés:

 • Fisuras verticales en la zona central de fachada principal, que atraviesan el rosetón y se entregan en la clave del arco del portal de entrada.
 • Fisura continua en zona interior de paramento de fachada en la entrega con arco paralelo.
 • Fisuras verticales en zona alta de primera y segunda crujías de fachada lateral derecha, llegando a altura de cubierta lateral. Se reproducen en muro interior paralelo a fachada.
 • Fisura vertical en zona alta de primera crujía de fachada lateral izquierda hasta altura de medio paño. Se reproduce en muro interior paralelo a fachada.
 • Fisuras verticales en muros de fachadas de transepto, atravesando los rosetones por su punto de mayor diámetro. Estas fisuras se reproducen en los arcos interiores del crucero.
 • Fisuras verticales en los paños superiores de ábside.
 • Fisuras en todos los tramos inferiores de fachadas laterales, mayoritariamente siguiendo la entrega del muro de fábrica con los enmarcados de ladrillo macizo.
 • Fisura horizontal en cara inferior de arco bajo coro, en sentido longitudinal.

Analizada la disposición de las fisuras, se diagnostica un desplazamiento hacia el exterior de la parte superior de la fachada principal y del ábside, añadiéndose un posible empuje de la cubierta de éste contra los paramentos perimetrales.

Atirantado interno de muros

Se propone una solución de consolidación estructural mediante la colocación de tirantes metálicos de acero de baja relajación en el eje de los muros, formando un zuncho perimetral en la nave central a la altura de cubiertas laterales, un zuncho parcial de fachada principal con fachadas laterales al mismo nivel, un zuncho parcial de fachada principal con nave central a nivel de cubierta central y un atirantado del arco bajo coro a nivel de solera.

El proceso de atirantado de muros y fachadas consistió en:

 • Colocación de maquinaria en situación de trabajo para las perforaciones, estudio del plano de obra. Cálculo y realización de la mejor alineación para la perforación.
 • Perforación con broca diamantada (diámetro 60mm), con dispersión de agua y con solo movimiento de rotación, sin percusión.
 • Formación de encajes para colocar las placas de anclaje totalmente encastadas y perfectamente perpendiculares al tirante.
 • Suministro y colocación de tirantes de acero corrugado tipo Dywidag de diam. 26,5mm, comprendiendo sus manguitos de unión y las piezas cónicas para encajar los tensores del tirante.
 • Suministro y colocación de placas de anclaje con sus tensores accionados con llave.
 • Tensado del tirante con llave dinamométrica.
 • Inyección de mortero fluido sin retracción, coaxialmente al tirante, realizado con bomba de presión controlada, con una cantidad mínima de 25 Kg por metro lineal de tirante.
 • Revestimiento de la placa de anclaje, con materiales similares a los originales o con piedra de recuperación.

En total se colocaron 12 tirantes con un total de 142ml de barra de acero, 131ml de perforación y unas 8Tm de cemento fluido de retracción controlada.

Las actuaciones de Rehabilit buscan solucionar los problemas estáticos en muros de valor histórico afectados en la estabilidad. Intervenimos mediante tirantes inyectados o precomprimidos consolidando cualquier pared de edificio monumental. Particularmente estamos capacitados para consolidar “en seco”, o más concretamente recuperando instantáneamente agua de refrigeración. Esta técnica es especialmente interesante para el refuerzo estructural interno de muros con recubrimiento de pintura al fresco o estucos de valor que hay que conservar.

También tenemos experiencia en elevación y consolidación de bóvedas y arcos.

 

Elevacion y consolidacions de bovedas y arcos

Si tiene cualquier duda puede contactar con un técnico de Rehabilit llamando al 934561453.

Restauración de piedra, complementándola para evitar la sustitución. ¡20 años después!

Ejemplo de restauración de piedra realizada hace 20 años!

Restauración de piedra NEWSTONE

En el año 1993 la Parroquia de Sant Esteve de Castellar del Vallès (Barcelona) decidió encargar a Rehabilit la restauración de la fachada principal de su Iglesia Parroquial de estilo neo-gótico francés y construida entre 1885 y 1892.

La fachada principal había sufrido desperfectos y pérdida de volumen en sus elementos decorativos, como la Cruz que la coronaba y roturas en jarrones y volutas de diversos puntos de la fachada.

Una vez valorados los trabajos a realizar, se procedió a montar un andamio tubular que cubrió toda la fachada y envolvía los elementos de coronamiento de ésta y de las capillas frontales.

Se desmontaron  elementos ornamentales de piedra en estado aceptable para ser restaurados y usados como moldes para las reproducciones a realizar. Se aprovechó esta operación para revisar los anclajes de todos los elementos, pasivizando y protegiendo los elementos oxidados y substituyendo los no recuperables por nuevos anclajes de acero inoxidable.

Rehabilitacion de piedra

Se realizó una limpieza de la superficie con proyección de silicato de aluminio, ligeramente húmedo, a una presión nunca superior a 2kg/cm2. Se revisaron todas las juntas de fachada, saneando manualmente las deterioradas y reponiendo junta con mortero de cal.

Antes de llevar a cabo la restauración de la piedra se identificaron los daños en elementos de piedra natural. Se sanearon manualmente, hasta encontrar piedra cohesionada, se aplicó consolidarte a base de silicato de etilo y se recuperó volumen con NewStone, de color y textura similares a la piedra original, procediendo a un labrado final con herramientas de cantero.

Restauración de fachadas de piedra con NEWSTONE

En taller, se restauraron las piezas originales de piedra y se crearon moldes de todas ellas con silicona tixotrópica y un armazón exterior de yeso y madera para que pudiera soportar el peso del material de reproducción, dado el tamaño de algunas piezas.

La cruz de coronación se esculpió desde cero, gracias al hallazgo, en una buhardilla de la propia iglesia, de un boceto del arquitecto de la construcción original.

Todas las piezas se moldearon con NewStone y armaduras internas de latón, procediendo a un labrado con herramientas manuales después del desencofrado.

Mientras, en obra, se habían preparado los anclajes verticales de soporte a base de barras de acero inoxidable ancladas a obra de base con resinas epoxídicas.

Cuando todo estuvo preparado, se transportaron todas las piezas y se elevaron hasta sus ubicaciones definitivas, rellenándose el espacio entre los anclajes y el material de la pieza con resinas epoxi, y se rejuntaron todas las piezas con mortero de cal.

Como última operación, se realizó una hidrofugación de todas las superficies de piedra natural y NewStone con producto a base de siloxanos modificados, sin alterar el aspecto de la superficie protegida.

NewStone es ideal para la restauración de elementos de piedra natural evitando la sustitución. Se trata de un producto a base de polvo de piedras escogidas en función del aspecto deseado y sales metálicas seleccionadas. No estamos hablando de un mortero de fraguado hidráulico sino de una cristalización que nos permite poder trabajar el material igual que se trabaja la piedra (esculpir, cincelar, abujardar). Conseguimos piedra en 8 horas, sin productos de fraguado hidráulico y sin resinas epoxi. 

En Rehabilit llevamos aplicando el material desde hace 30 años con unos resultados excelentes. Puede visitarnos en www.rehabilit.com

 

¿Como limpiar una fachada de piedra natural sin degradarla?

¿Como hay que limpiar una fachada de piedra natural para conseguir unos resultados óptimos sin agredir la fachada?

¿Es posible limpiar la fachada de piedra sin degradar la pátina de protección que se ha creado a lo largo de los años?

¿Podemos limpiar una superficie de piedra natural mediante proyección trabajando a muy baja presión?

En Rehabilit todas estas preguntas nos las planteamos hace ya 25 años, cuando la especialización en rehabilitación de edificios y monumentos prácticamente no existía.

En 1988 decidimos investigar las técnicas avanzadas que se aplicaban en Europa. De todas las opciones estudiadas nos decidimos por incorporar la técnica de proyección helicoidal de silicato de aluminio. La proyección helicoidal permite que las partículas proyectadas limpien la superficie por roce tangencial y no por impacto. Con esta técnica de limpieza lo más adecuado es escoger materiales con aristas que permitan limpiar la superficie mediante el roce. Con el polvo de vidrio o silicato de aluminio se consigue este efecto.

Esta técnica nos permitía:

 • Proyección a mínima presión (entre 1,5 y 2 Kg/cm2)
 • Sin abrasión por impacto
 • Totalmente en seco o ligeramente húmedo
 • Conservando aristas y textura superficial
 • Sin reacciones químicas indeseadas

Gracias a esta innovación técnica, Rehabilit fue seleccionada para realizar la limpieza y restauración de la fachada de La Pedrera de Gaudí realizada el año 1988.

Limpieza La Pedrera con silicato de aluminio

En Rehabilit hemos seguido evolucionando, ahora existen numerosos materiales que nos permitan adaptar la limpieza a cada superficie.

En el siguiente vídeo se puede ver la delicadeza con la que podemos trabajar elementos tan significativos como la limpieza de la fachada del absis de la Sagrada Familia de Barcelona.

Al final de nuestros trabajos obtenemos resultados tan espectaculares como el que mostramos a continuación:

Limpieza silicato aluminio Sagrada Familia

En Rehabilit somos especialistas en técnicas de rehabilitación de edificios. Nuestra trayectoria en rehabilitación de monumentos nos ha permitido obtener la clasificación K7E, la máxima en rehabilitación de patrimonio histórico.

Si quiere conocernos mejor puede visitarnos en www.rehabilit.com