Restauració de tribuna en façana

La Comunitat de Propietaris va encarregar a Rehabilit la revisió i valoració de la restauració de la tribuna de façana d’un edifici situat al carrer Balmes de Barcelona.

Rehabilitació de tribuna en façana

La causa de l’encàrrec fou el descobriment d’esquerdes en la llinda de tribuna vistes al canviar una de les persianes. A més, ja feia temps que els balustres presentaven fissures per rovell de l’armadura interior, aparegudes desprès de la restauració de façana feta als anys 90.

Vam dur a terme el muntatge d’una bastida tubular metàl·lica, amb plataforma de seguretat inferior i lones de protecció, deixant un pas ampli per vianants, degudament senyalitzat.

Es va sectoritzar la zona de treball de tribuna de l’interior dels habitatges, tant per seguretat com per estalviar molèsties i es va enderrocar el cel-ras d’interior de tribunes.

Es començà per desmuntar les peces de pedra artificial que composen la cornisa, per tal de veure l’estructura i tenir les peces per fer els motllos. Es van desmuntar també les persianes i els seus eixos per tal de tenir accés des d’ambdues bandes.

Un cop l’estructura a la vista, es va comprovar la desaparició de l’ànima del perfil de llinda per efecte del rovell.  S’estintolà immediatament l’estructura interior de biguetes de ferro i es va preparar la substitució de les llindes actuals per uns perfils nous que permetin la col·locació de la nova pedra artificial i el funcionament de les persianes.

S’optà per uns perfils HEB 120, en una posició més baixa i amb uns perfilets en vertical per recolzar les biguetes horitzontals existents. Es van preparar els recolzaments anivellant-los amb una base de morter de reparació i es donà protecció als perfils nous i existents amb passivitzador a base de beurada de ciment.

Un cop assegurada l’estructura, es va procedir a la col·locació de la nova pedra artificial, amb peces de cornisa, fris i imposta, més balustres de barana. Es van mantenir els pilars, bases i passamans degudament revisats i reparats.

Les noves peces es van col·locar subjectes a la nova estructura i a la llosa de balcó superior, amb un massissat interior d’obra ceràmica, tot collat amb morter aditivat, respectant les dimensions dels caixons de persiana, per permetre el seu posterior muntatge. Per la cara interior, es van reconstruir els cel-rasos amb planxes de Pladur.

Rehabilitació de llinda en façana

Es van substituir les persianes actuals de fusta per unes de noves d’alumini, amb nous eixos i nous suports, amb un estalvi considerable de pes i d’esforç.

Es va  acabar amb un revestiment de pintura plàstica a la pedra artificial i esmalt a la fusteria exterior, de colors similars a l’esquema de la resta de la façana.

A Rehabilit som especialistes en rehabilitació de façanes i monuments. Només cal que ens truqui i un tècnic contactarà amb vostè per buscar la millor solució.

Poden visitar-nos a www.rehabilit.com

Restauración de hormigón _ Ejemplo de reparación en Barcelona

Rehabilit realizó la restauración y reparación del hormigón de los muros orgánicos del recinto Fira de Barcelona de l’Hospitalet de Llobregat.

Restauracion hormigon

El objetivo de la actuación de reparación del hormigón era conseguir la planimetría y la geometría de las curvas según el proyecto original del equipo del arquitecto Toyo Ito.

Además, se quería aprovechar el montaje de andamios para revisar el estado de algunas zonas de los muros, donde se marcaban fisuras y texturas grabadas.

En las primeras revisiones se detectaron:

 • Zonas mal vibradas, donde el árido estaba a la vista por falta de aglomerado.
 • Tramos de aristas perfiladas a posteriori con materiales inadecuados.
 • Volúmenes de hormigón no adheridos al conjunto por interposición de restos de encofrado.
 • Oxidación de armaduras por falta de recubrimiento.

Restauracion hormigon

La actuación de restauración del hormigón consistió en:

 • Montaje de andamios tubulares metálicos, envolviendo cada uno de los muros por separado, arriostrándose a sí misma, para evitar la realización de anclajes a los muros de hormigón a restaurar.
 • Decapado del revestimiento de pintura existente, mediante la proyección de silicato de aluminio a muy baja presión, para evitar el rayado de la superficie de de hormigón, acompañando la proyección con una pulverización de agua para precipitar la polvareda.
 • Saneamiento de elementos añadidos, en peligro de caída, con falta de aglomerante o con rastros de óxido.
 • Desoxidación de armaduras y pasivización y protección con lechada tricomponente.
 • Colocación de armaduras en zonas a reponer volúmenes, ancladas a la obra de base con taco químico.
 • Formación de encofrados con listones flexibles para adaptación a las formas del diseño originales.
 • Reposición de volúmenes con mortero tixotrópico de reparación.
 • Aplicación en toda la superficie de mortero tixotrópico cosmético, para la reparación y regularización sin juntas de hormigonado o encofrado.
 • Acabado con pintura especial para hormigón, con protección anticarbonatación del hormigón.

Reparacion hormigon

 

En Rehabilit somos especialistas en rehabilitación de edificios y contamos con personal cualificado para actuar con las máximas garantías.

Nuestros técnicos están a su disposición para cualquier consulta sobre restauración de patologías de la edificación.