Tractament contra corcs i reforç de fusta estructural en edifici històric

Rehabilit, com a especialistes en tractaments contra corc i termita en fusta estructural, va dur a terme aquestes feines a la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes. En aquest cas també vam realitzar el reforç amb barres de fibra de vidre i resines dels caps de biga.

Tractament fusta estructural

Tractament contra corc i termita:

Una de les patologies més habitual en els elements de fusta estructural són la presència d’agents, com les termites, els corcs o fongs, que ataquen la seva secció provocant pèrdues de massa i de resistència.

L’objectiu d’aquest tractament és eliminar els agents xilòfags de l’interior de la fusta, i aturar la seva degradació.

En aquest cas els insectes detectats pertanyen a l’espècie Annobium Punctatum, conegut com a corc petit, i són agents xilòfags en estat larvari. El corc petit sol atacar fustes de poca secció. El seu atac consisteix en uns petits foradets rodons de 1mm de diàmetre i deixa una petita pila de serradura semblant a la pols de talc.

La primera part del tractament anti-xil·lòfags en les jàsseres i bigues va consistir en l’aplicació del producte protector LIGNUM, amb propietats insecticida i fungicida, mitjançant injeccions i polvoritzacions en tota la longitud de la fusta i en els encastaments dels recolzaments als murs.

 

Reforç dels caps de biga amb fibra de carboni i resines:

La segona part va consistir arealitzar els reforços de les bigues més malmeses per l’atac xilòfags, sobretot dels caps de bigues que havien perdut secció. Aquestes bigues havien estat estintolades abans de començar el tractament anti-xil·lòfags.

En el vídeo adjunt mostrem tot el procés realitzat en el reforç de les bigues:

Primerament es va procedir a sanejar la fusta estructural malmesa fins a arribar a la part sana. Després es van realitzar perforacions mitjançant broca mecànica per introduir barres de fibra de vidre fins a l’encastament i posteriorment es van taponar els orificis amb massilla epoxi.

Finalment es va encofrar els caps de les bigues i es vareblenar amb morter de resines epoxídiques, per acabar injectant amb resina epoxi pura els ancoratges de les perforacionsfins la seva saturació.

Rehabilit té una llarga experiència tant en tractament de la fusta contra corc i termita; com en la realització de reforços i pròtesis de caps de biga de fusta.

Si voleu conèixer les nostres tècniques en fusta estructural podeu telefonar-nos al 934561453 o bé al web www.rehabilit.com.

 

 

Rehabilitació de balcons de casa catalogada

L’Ajuntament de Blanes va contractar a Rehabilit per subsanar els balcons de la Casa Saladrigues, en els quals ja hi havia hagut desprendiments.

La Casa Saladrigues, situada al passeig de la Mestrança de Blanes, va ser construïda l’any 1925 per l’arquitecte Isidre Puig Boada, deixeble d’Antoni Gaudí.

Restauració patologies balcó _ Restauració patrimoni

L’encàrrec consistia en el tractament dels perfils metàl·lics dels balcons que presentaven un procés d’oxidació, provocant el trencament d’algunes peces del revestiment ceràmic. Aquest tipus de patologies les trobem habitualment en les nostres rehabilitacions de patrimoni històric.

Un cop iniciades les feines d’aixecament del paviment existent per començar el sanejament dels perfils metàl·lics, vam trobar revoltons ceràmics rectangulars, nivells de ferro de diferents tipus (forja, laminat, REA, rodó llis, malla de galliner, etc…),i que la majoria de peces estaven quartejades, amb fissures molt fines o reparades amb materials flexibles tenyits.

Totes aquestes troballes, confirmaven l’inexistència d’ancoratges de barana sota les boles de suport, i que els perfils superficials no eren crosses de barana, sinó part de l’estructura dels balcons.

Vam procedir al buidatge de part de la llosa de balcó, deixant a la vista gran part de l’estructura metàl·lica i la cara interior de les peces ceràmiques.

Simultàniament, en el balcó de cara mar, es va realitzar un desmuntatge parcial retirant únicament les peces ceràmiques més esquerdades. En el balcó de cara muntanya es va procedira un desmuntatge total, donat que el dany era més generalitzat.

Un cop desmuntades i retirades, les peces es van numerari fotografiar per traslladar-les a taller, allà les vam classificar segons els tractaments a aplicar. Primer, se’ls realitzà una neteja del morter adherit mitjançant petites fresses mecàniques, amb cura de no produir fissures. Després es realitzà l’aplicació de consolidant a base de silicat d’etil i una segona neteja més intensa. Un cop retirat el màxim de morter possible, es realitzà la recomposició de les peces, fragment a fragment, collades amb resina epoxi i deixades catalitzar en posició de mínim esforç.

Mentrestant a l’obra vam iniciar les feines de passivació dels elements metàl·lics i se’ls va aplicar una capa de protecció mitjançant una beurada de ciment. Es preparà una nova estructura de suport per les peces de perímetre que va consistir en introduir barres de REA en sentit perpendicular a façana dins el massís de la llosa; això ho vam fer mitjançant perforació mecànica i ancoratge químic amb adhesiu híbrid.

Paral·lelament, a les baranes de forja se’ls varealitzar un sanejament manual de la pintura metàl·lica existent, eliminant òxids i restes de pintura sense adherència. També  es van elevar les cantonades de les baranes, per tal de no forçar el recolzament sobre la llosa de balcó.

Un cop restaurades, les peces ceràmiques es van tornar a portar a l’obra. Aquestes peces ja portaven incorporats ancoratges de llautó collats amb morter acrílic per tal de lligar-los a l’armadura ja preparada.  Un cop realitzat el replanteig, es varen fixar les peces amb  ciment de reparació. Quan les peces van quedar fixades, es va fer una impermeabilització per la cara interna de les peces ceràmiques mitjançant una beurada de ciment impermeable amb armadura de fibra de vidre.

Es va col·locar una segona armadura de fibra de vidre de major mida de quadrícula, que es va deixar llarga perquè continués per la cara superior de la llosa; facilitant una unió de tot el conjunt. A més, es va procedira fer la reposició puntual de les peces amb fragments irrecuperables amb un morter acrílic, degudament tenyit, amb característiques de ceràmica un cop catalitzat.

Es realitzà un primer reblert de la cara interior, mitjançant un morter de reparació, fibroreforçat, d’alta adherència i de retracció controlada, per tal de fer un únic element continu i com a pont d’unió entre les peces ceràmiques i el massís de la llosa del balcó.

També es realitzà el reblert del massís de la llosa de balcó amb formigó fet a obra, fins a nivell de la solera conservada. Posteriorment, es van regularitzar les pendents amb morter de reparació de base calç i s’impermeabilitzà la superfície superior de la llosa aplicant dues capes de ciment impermeable flexible. Després, es col·locà el paviment de rajola ceràmica i també les peces de minvell, del mateix tipus que el paviment.

Un cop acabat el paviment superior, es realitzà la neteja general de la superfície ceràmica de forma manual i sense tècniques abrasives. Es va procedir a l’eliminació d’elements biològics; fongs, líquens, etc…, i també es realitzà una eliminació d’eflorescències salines. Un cop neta i sanejada la superfície, es realitzà un tractament d’homogeneïtzació cromàtica.

Un cop acabat el paviment es van preparar uns coixins de plom, un per cada bola de recolzament,  per tal de tenir una protecció mal·leable en cada punt de recolzament.

Per finalitzar, es van aplicar dues capes de pintura de tipus esmalt alquídic metàl·lic a la barana.

Rehabilit som especialistes en rehabilitació de façanes i monuments. Poden trucar-nos al 934561453 i un tècnic l’atendrà.

Poden visitar-nos a www.rehabilit.com

Restauració de tribuna en façana

La Comunitat de Propietaris va encarregar a Rehabilit la revisió i valoració de la restauració de la tribuna de façana d’un edifici situat al carrer Balmes de Barcelona.

Rehabilitació de tribuna en façana

La causa de l’encàrrec fou el descobriment d’esquerdes en la llinda de tribuna vistes al canviar una de les persianes. A més, ja feia temps que els balustres presentaven fissures per rovell de l’armadura interior, aparegudes desprès de la restauració de façana feta als anys 90.

Vam dur a terme el muntatge d’una bastida tubular metàl·lica, amb plataforma de seguretat inferior i lones de protecció, deixant un pas ampli per vianants, degudament senyalitzat.

Es va sectoritzar la zona de treball de tribuna de l’interior dels habitatges, tant per seguretat com per estalviar molèsties i es va enderrocar el cel-ras d’interior de tribunes.

Es començà per desmuntar les peces de pedra artificial que composen la cornisa, per tal de veure l’estructura i tenir les peces per fer els motllos. Es van desmuntar també les persianes i els seus eixos per tal de tenir accés des d’ambdues bandes.

Un cop l’estructura a la vista, es va comprovar la desaparició de l’ànima del perfil de llinda per efecte del rovell.  S’estintolà immediatament l’estructura interior de biguetes de ferro i es va preparar la substitució de les llindes actuals per uns perfils nous que permetin la col·locació de la nova pedra artificial i el funcionament de les persianes.

S’optà per uns perfils HEB 120, en una posició més baixa i amb uns perfilets en vertical per recolzar les biguetes horitzontals existents. Es van preparar els recolzaments anivellant-los amb una base de morter de reparació i es donà protecció als perfils nous i existents amb passivitzador a base de beurada de ciment.

Un cop assegurada l’estructura, es va procedir a la col·locació de la nova pedra artificial, amb peces de cornisa, fris i imposta, més balustres de barana. Es van mantenir els pilars, bases i passamans degudament revisats i reparats.

Les noves peces es van col·locar subjectes a la nova estructura i a la llosa de balcó superior, amb un massissat interior d’obra ceràmica, tot collat amb morter aditivat, respectant les dimensions dels caixons de persiana, per permetre el seu posterior muntatge. Per la cara interior, es van reconstruir els cel-rasos amb planxes de Pladur.

Rehabilitació de llinda en façana

Es van substituir les persianes actuals de fusta per unes de noves d’alumini, amb nous eixos i nous suports, amb un estalvi considerable de pes i d’esforç.

Es va  acabar amb un revestiment de pintura plàstica a la pedra artificial i esmalt a la fusteria exterior, de colors similars a l’esquema de la resta de la façana.

A Rehabilit som especialistes en rehabilitació de façanes i monuments. Només cal que ens truqui i un tècnic contactarà amb vostè per buscar la millor solució.

Poden visitar-nos a www.rehabilit.com

Restauración de hormigón _ Ejemplo de reparación en Barcelona

Rehabilit realizó la restauración y reparación del hormigón de los muros orgánicos del recinto Fira de Barcelona de l’Hospitalet de Llobregat.

Restauracion hormigon

El objetivo de la actuación de reparación del hormigón era conseguir la planimetría y la geometría de las curvas según el proyecto original del equipo del arquitecto Toyo Ito.

Además, se quería aprovechar el montaje de andamios para revisar el estado de algunas zonas de los muros, donde se marcaban fisuras y texturas grabadas.

En las primeras revisiones se detectaron:

 • Zonas mal vibradas, donde el árido estaba a la vista por falta de aglomerado.
 • Tramos de aristas perfiladas a posteriori con materiales inadecuados.
 • Volúmenes de hormigón no adheridos al conjunto por interposición de restos de encofrado.
 • Oxidación de armaduras por falta de recubrimiento.

Restauracion hormigon

La actuación de restauración del hormigón consistió en:

 • Montaje de andamios tubulares metálicos, envolviendo cada uno de los muros por separado, arriostrándose a sí misma, para evitar la realización de anclajes a los muros de hormigón a restaurar.
 • Decapado del revestimiento de pintura existente, mediante la proyección de silicato de aluminio a muy baja presión, para evitar el rayado de la superficie de de hormigón, acompañando la proyección con una pulverización de agua para precipitar la polvareda.
 • Saneamiento de elementos añadidos, en peligro de caída, con falta de aglomerante o con rastros de óxido.
 • Desoxidación de armaduras y pasivización y protección con lechada tricomponente.
 • Colocación de armaduras en zonas a reponer volúmenes, ancladas a la obra de base con taco químico.
 • Formación de encofrados con listones flexibles para adaptación a las formas del diseño originales.
 • Reposición de volúmenes con mortero tixotrópico de reparación.
 • Aplicación en toda la superficie de mortero tixotrópico cosmético, para la reparación y regularización sin juntas de hormigonado o encofrado.
 • Acabado con pintura especial para hormigón, con protección anticarbonatación del hormigón.

Reparacion hormigon

 

En Rehabilit somos especialistas en rehabilitación de edificios y contamos con personal cualificado para actuar con las máximas garantías.

Nuestros técnicos están a su disposición para cualquier consulta sobre restauración de patologías de la edificación.

Ejemplo de tratamiento contra termitas y carcoma SIN PLAZO DE SEGURIDAD mediante proyección de gel

En Rehabilit somos especialistas en tratamiento de la madera contra termita y carcoma.

En el vídeo adjunto puede observar un tratamiento realizado en las vigas y cerchas de madera mediante la proyección de gel antitermita y anticarcoma. La gran ventaja de nuestro sistema respecto a los sistemas tradicionales es que NO REQUIERE DE PLAZO DE SEGURIDAD! No emitir vapores nocivos nos permite poder acceder a los espacios tratados de forma rápida. Este hecho representa una gran ventaja en la mayoría de casos donde aplicar el sistema tradicional de fumigación líquida implicaría tener que parar la obra.

Las otras ventajas del sistema de tratamiento con GEL ANTITERMITAS son:

 • Excelente eficacia para la eliminación de xilófagos
 • Gran poder de penetración en la madera
 • Insecticida y fungicida
 • No requiere de plazos de seguridad
 • No inflamable
 • Sin disolvente ni olores
 • Baja nocividad
 • No altera el color de la madera
 • Admite cualquier acabado posterior

Le invitamos a contactar con un técnico de Rehabilit que podrá asesorarle personalmente.

Puede visitarnos en www.rehabilit.com o llamar al 934561453. Realizamos tratamientos de la madera contra termita y carcoma en toda Catalunya.

Restauració patrimoni arquitectònic en església romànica de Santa Eugènia de Berga

Rehabilit va dur a terme la restauració del Campanar i l’Absis de l’Església de Santa Eugènica de Berga dins el programa establert entre la Generalitat de Catalunya i La Caixa anomenat “Romànic Obert”

La intervenció va consistir en:

 1. Reparació i/o substitució dels pilars del campanar romànic per altres de nous realitzats amb pedra de la mateixa procedència que el originals.
 2. Repàs de tot el rejuntat dels paraments i aplicació de productes consolidant (silicat d’etil) i hidrofugants (siloxans modificats) per protegir la superfície de la pedra de les façanes a tractar.
 3. Refer les cobertes de les tres capelles de l’Absis
 4. Excavació de la zona enjardinada de l’Absis per tal de crear un drenatge de les aigües de pluja.
 5. Muntatge d’un sistema anti-coloms AlaStop de protecció del campanar contra la presència del coloms.
 6. Tractament d’humitats de capil·laritat amb la instal·lació d’un dispositiu MURSEC ECO, per eliminar les humitats de capil·laritat, rejuntat de la zona baixa amb morter de drenatge DRAINING MONUMENTS, basat exclusivament en calç.
 7. Tractament dels elements estructurals de fusta de la coberta del campanar contra atacs de termita i corc.

La instal·lació de la bastida es va dur a terme en dos cossos independents, un per l’absis, recolzat a terra i l’altre pel campanar, sobre la cornisa perimetral i la coberta del creuer, degudament protegida.

Aquesta bastida es va ampliar per cobrir tota la coberta, el penell i parallamps, ja que durant les obres es va veure la precarietat del seu estat i es va decidir la seva substitució.

 

Substitució de pilars

La intervenció principal de la rehabilitació va consistir en la substitució d’uns pilars que estaven totalment esberlats i amb la pedra en un estat avançat de disgregació.

Restauracio monuments historics _ Rehabilit

En primer lloc vam localitzar una partida de pedra que, pels seus resultats en laboratori i per aspecte físic fos la ideal, es van començar a produir basaments, columnes i capitells per substituir els originals i també peces de carreus per tapar els forats deixats en paraments per les bastides de fusta durant la construcció original. Aquestes peces es van collar i rejuntar amb morter de calç, amb àrid i proporcions similars a l’original.

Per tal de retirar els pilars originals es va muntar un estintolament pels arcs de les obertures i un altre estintolament desmuntable per subjectar els capitells. Un cop estintolat el conjunt, es va començar per buidar els junts del fust amb el capitell i el basament, retirant-lo manualment i desmuntar, posteriorment el capitell i el basament.

Posteriorment es va procedir a preparar la nova base de suport pel nou element, preparant l’encaix en la pedra i anivellant-lo amb morter de retracció controlada, deixant un armat d’espera vertical d’acer inoxidable, collat a la pedra de base amb tac químic.  Es van muntar les noves peces de pedra natural, començant pel basament, el fust i finalment el capitell, quedant lligats per passadors verticals d’acer inoxidable, collats amb morter fluid, injectat un cop collades i rejuntades les peces.

Restauracio monuments

Restauració de paraments i cobertes

Per les teulades de l’Absis, es van buscar teules de recuperació d’edificacions antigues, per tal de tenir les mides i l’envelliment adequats. Aquestes peces es van netejar de morters antics i es van col·locar sobre la solera reparada, amb morter de calç.

En quan al tractament d’humitats de capil.laritat, el primer que es va fer fou instal.lar el sistema MURSEC ECO inalàmbric, el qual actua evitant que continui l’ascens de la humitat a través dels murs. Aquest sistema permet solucionar amb les màximes garanties el problema de les humitats de capil.laritat sense haver de fer perforacions al mur, això és especialment important quan parlem de restauració de patrimoni històric.

Tota la zona inferior de la façana de les capelles de l’Absis es van sanejar les juntes, fins a 5-7 cms de fondària i es van rejuntar de nou amb morter DRAINING CALÇ MONUMENTS per tal de facilitar la transpirabilitat del mur.

En les zones de façana amb pedra erosionada o en procés de disgregació es va fer aplicació de producte consolidant a base de silicat d’etil, amb una dotació entre 250 i 500ml/m2.

Com a tractament final de protecció sobre la pedra natural es va aplicar producte hidrofugant en 2 capes, a base de siloxans modificats, per tal de reduir la absorció d’aigua per part de la pedra i de la junta de morter de calç. També es donà tractament protector a la coberta del campanar.

Es van pintar tots els elements metàl·lics del campanar, tant interiors com exteriors amb pintura metàl·lica tipus Oxiron, prèvia aplicació de protecció antioxidant.

Dins de la intervenció es va refer el penell amb una reproducció de l’original, amb ferro de forja, amb la corona i els tres escuts, la creu de Sant Jordi, les quatre barres i la “E” d’Eugènia, reproduïda de la forma de la clau de l’Església.

Protecció anti-coloms del campanar

La intervenció també va contemplar la protecció anti-coloms. En cornises es van col·locant punxes anticoloms ALASTOP amb dues o tres fileres de barnilles verticals. En les obertures del campanar es va realitzar la protecció amb xarxes anticoloms ALASTOP, de nylon negre i retícula 5x5cms, sobre un bastiment perimetral d’acer galvanitzat tensat i collat mecànicament a obra en les juntes dels paraments.

 

Punxes anticoloms AlaStop

 

Especialització en rehabilitació de monuments

A Rehabilit portem 30 anys d’especialització en rehabilitació de monuments històrics. Disposem de la màxima qualificació K7E que ens permet intervenir en restauració de patrimoni històric.

Poder treballar en la rehabilitació de patrimoni arquitectònic com aquest ha estat un plaer, i volem agraïr a totes les persones i entitats (Rosa Bosch, Jordi Comas, Anna Pont, Ferran Auguet, Josep Mª Riba, Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic – Dani Font, Fundació La Caixa), que han intervingut en la rehabilitació del campanar romànic de Santa Eugènica de Berga.

Si voleu conèixer millor les nostres tècniques de restauració de monuments podeu visitar-nos a www.rehabilit.com

Restauracio església romànica

Ejemplo de atirantado interno de muros y fachadas en iglesia

El Bisbat de Vic encargó al arquitecto Jaume Riba el estudio y ejecución de un proyecto para el refuerzo estructural de la Iglesia de la Soledad de Igualada, para lo que se requirió a Rehabilit la aportación de soluciones constructivas en base a nuestra especialidad SICEM de atirantado de muros y fachadas mediante perforaciones por rotación (sin percusión), colocación de tirantes de acero corrugado, inyección de mortero de alta penetración y entrada en carga mediante tensado con llave dinamométrica.

Atirantado muros y fachadas SICEM Rehabilit

El edificio actual es de estilo neogótico y construido alrededor del 1869. Presenta una planta de una sola nave con capillas laterales en sus dos costados. La composición de los muros es de fábrica de piedra irregular, con cantoneras y enmarcados de aperturas de ladrillo macizo.

La fachada principal y los paramentos interiores presentan un revestimiento de estuco a la cal liso sin juntas. En el interior, este estuco presenta un revestimiento de pintura monocromático. El resto de fachadas no presentan ningún revestimiento ni restos de haberlo tenido.

Se aprecian fisuras por toda la estructura portante de la iglesia, tanto en paramentos interiores como exteriores, siendo de especial interés:

 • Fisuras verticales en la zona central de fachada principal, que atraviesan el rosetón y se entregan en la clave del arco del portal de entrada.
 • Fisura continua en zona interior de paramento de fachada en la entrega con arco paralelo.
 • Fisuras verticales en zona alta de primera y segunda crujías de fachada lateral derecha, llegando a altura de cubierta lateral. Se reproducen en muro interior paralelo a fachada.
 • Fisura vertical en zona alta de primera crujía de fachada lateral izquierda hasta altura de medio paño. Se reproduce en muro interior paralelo a fachada.
 • Fisuras verticales en muros de fachadas de transepto, atravesando los rosetones por su punto de mayor diámetro. Estas fisuras se reproducen en los arcos interiores del crucero.
 • Fisuras verticales en los paños superiores de ábside.
 • Fisuras en todos los tramos inferiores de fachadas laterales, mayoritariamente siguiendo la entrega del muro de fábrica con los enmarcados de ladrillo macizo.
 • Fisura horizontal en cara inferior de arco bajo coro, en sentido longitudinal.

Analizada la disposición de las fisuras, se diagnostica un desplazamiento hacia el exterior de la parte superior de la fachada principal y del ábside, añadiéndose un posible empuje de la cubierta de éste contra los paramentos perimetrales.

Atirantado interno de muros

Se propone una solución de consolidación estructural mediante la colocación de tirantes metálicos de acero de baja relajación en el eje de los muros, formando un zuncho perimetral en la nave central a la altura de cubiertas laterales, un zuncho parcial de fachada principal con fachadas laterales al mismo nivel, un zuncho parcial de fachada principal con nave central a nivel de cubierta central y un atirantado del arco bajo coro a nivel de solera.

El proceso de atirantado de muros y fachadas consistió en:

 • Colocación de maquinaria en situación de trabajo para las perforaciones, estudio del plano de obra. Cálculo y realización de la mejor alineación para la perforación.
 • Perforación con broca diamantada (diámetro 60mm), con dispersión de agua y con solo movimiento de rotación, sin percusión.
 • Formación de encajes para colocar las placas de anclaje totalmente encastadas y perfectamente perpendiculares al tirante.
 • Suministro y colocación de tirantes de acero corrugado tipo Dywidag de diam. 26,5mm, comprendiendo sus manguitos de unión y las piezas cónicas para encajar los tensores del tirante.
 • Suministro y colocación de placas de anclaje con sus tensores accionados con llave.
 • Tensado del tirante con llave dinamométrica.
 • Inyección de mortero fluido sin retracción, coaxialmente al tirante, realizado con bomba de presión controlada, con una cantidad mínima de 25 Kg por metro lineal de tirante.
 • Revestimiento de la placa de anclaje, con materiales similares a los originales o con piedra de recuperación.

En total se colocaron 12 tirantes con un total de 142ml de barra de acero, 131ml de perforación y unas 8Tm de cemento fluido de retracción controlada.

Las actuaciones de Rehabilit buscan solucionar los problemas estáticos en muros de valor histórico afectados en la estabilidad. Intervenimos mediante tirantes inyectados o precomprimidos consolidando cualquier pared de edificio monumental. Particularmente estamos capacitados para consolidar “en seco”, o más concretamente recuperando instantáneamente agua de refrigeración. Esta técnica es especialmente interesante para el refuerzo estructural interno de muros con recubrimiento de pintura al fresco o estucos de valor que hay que conservar.

También tenemos experiencia en elevación y consolidación de bóvedas y arcos.

 

Elevacion y consolidacions de bovedas y arcos

Si tiene cualquier duda puede contactar con un técnico de Rehabilit llamando al 934561453.

Vídeo refuerzo estructural con fibra de carbono

En Rehabilit somos especialistas en técnicas de rehabilitación de edificios. Una de nuestras especialidades es el refuerzo de estructuras de madera con fibra de carbono.

La fibra de carbono es muy usada en refuerzo de estructuras de hormigón, pero sus propiedades la hacen ideales para el refuerzo de vigas de madera.

En el vídeo adjunto mostramos un caso de refuerzo estructural con fibra de carbono, así como de refuerzo de vigas de madera con barras de fibra de vidrio.

Las principales ventajas del refuerzo vigas de madera con fibra de carbono son:

 1. Incremento del momento flector
 2. Mínima sección del refuerzo
 3. Propiedades físicas similares a la madera
 4. Facilidad y rapidez de instalación
 5. Ligereza, mínimo peso

Rehabilit trabaja en toda Cataluña realizando:

 • Refuerzos de estructuras de madera con fibra de carbono
 • Refuerzos con inserción de barras de fibra de vidrio
 • Prótesis de vigas de madera con resinas y armadura de fibra de vidrio
 • Tratamientos contra termitas y carcoma en estructuras de madera

Puede consultar sin compromiso con nuestros técnicos llamando al 934561453. Nuestra experiencia de más de 30 años nos avala.