Restauració dels Jardins de Mas Ravetllat

Rehabilit, com a empresa especialista en restauració, ha intervingut en la recuperació del jardins del Mas Ravetllat, ara Jardins del Dr. Pla i Armengol, situat just sobre l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

En aquesta obra se’ns ha encarregat la restauració de tots els elements patrimonials, arquitectònics i ornamentals, incloent-se entre ells, elements de pedra natural, artificial, ceràmica, ferro i estucs de calç, a més d’elements d’obra de ram de paleta, com a base de suport per acabats d’estuc o rajola.

Totes les intervencions realitzades han estat prèviament aprovades i supervisades durant la seva execució pel Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona.

Les actuacions realitzades han estat:

En els elements de pedra natural, la intervenció s’ha limitat a una neteja de la superfície mitjançant la projecció de silicat d’alumini a molt baixa pressió (inferior a 2atm), totalment en sec, eliminant la brutícia superficial.

Als elements arquitectònics de pedra artificial se’ls ha restaurat amb morters de reparació, de colors i textures similars al material original. Aquesta reposició de volums a estat precedida, en molts punts per un desmuntatge i recol·locació de l’element que presentava un desplaçament de la seva ubicació original. També s’han realitzat desoxidacions d’armadures i/o substitució de les originals per altre de noves, amb la seva corresponent protecció. Finalment, s’han netejat amb projecció de silicat d’alumini i se’ls ha aplicat una protecció hidrofugant a base de nanopartícules ceràmiques.

porta historica

Les feines  de restauració realitzades en els elements arquitectònics ceràmics, han consistit en una neteja amb aigua a pressió controlada, i un desmuntatge puntual de certes zones afectades per òxid d’elements encastats, baranes bàsicament. Un cop passivat el ferro, s’ha procedit a la seva reconstrucció, amb peces originals, quan s’ha pogut, o amb peces noves fabricades expressament segons model existent.

elements ceramics

En els elements de ferro s’ha procedit a una desoxidació manual de tota la superfície. S’han agafat mostres d’elements a substituir, tant de planxa com de fossa. Per aquests últims s’han hagut de fabricar motlles. Un cop col·locats els nous elements de ferro, s’han pintat tots els elements amb capa de protecció i acabat amb pintura metàl·lica tipus forja.

elements ferro

Les feines realitzades als elements ornamentals, han estat realitzades per un equip de restauradors/es especialistes en belles arts. S’han hagut de fer motlles i reproduccions del cavall, de part del banc de ceràmica i de la gàrgola de la font del templet.La neteja d’aquests elements s’ha realitzat manualment, amb bisturí i raspalls i s’han recuperat volums amb materials específics per cada tipus de base. Als elements ceràmics, se’ls ha aplicat un acabat amb veladura protectora per integració cromàtica del conjunt.

elements ornamentals

Les feines de Ram de Paleta han consistit en:

  • La reconstrucció dels vasos de les fonts, impermeabilitzant-los i revestint-los de rajoles vidrades fetes a mà, expressament per aquesta obra.
  • Reconstrucció de pilars de les basses i el porxo i el seu posterior estucat.
  • Reconstrucció de les cobertes de les dues casetes i dels seus paraments, grapant fissures amb malla i fent revestiment d’estuc final.
  • Reconstrucció d’encintats de remat de murs, i de graons d’escales ceràmiques, amb maons fabricats expressament imitant color, textura i dimensions dels originals.

feines ram de paleta

Si voleu conèixer totes les nostres tècniques podeu telefonar-nos al 934561453 o bé al web www.rehabilit.com.

Restauración de piedra, complementándola para evitar la sustitución. ¡20 años después!

Ejemplo de restauración de piedra realizada hace 20 años!

Restauración de piedra NEWSTONE

En el año 1993 la Parroquia de Sant Esteve de Castellar del Vallès (Barcelona) decidió encargar a Rehabilit la restauración de la fachada principal de su Iglesia Parroquial de estilo neo-gótico francés y construida entre 1885 y 1892.

La fachada principal había sufrido desperfectos y pérdida de volumen en sus elementos decorativos, como la Cruz que la coronaba y roturas en jarrones y volutas de diversos puntos de la fachada.

Una vez valorados los trabajos a realizar, se procedió a montar un andamio tubular que cubrió toda la fachada y envolvía los elementos de coronamiento de ésta y de las capillas frontales.

Se desmontaron  elementos ornamentales de piedra en estado aceptable para ser restaurados y usados como moldes para las reproducciones a realizar. Se aprovechó esta operación para revisar los anclajes de todos los elementos, pasivizando y protegiendo los elementos oxidados y substituyendo los no recuperables por nuevos anclajes de acero inoxidable.

Rehabilitacion de piedra

Se realizó una limpieza de la superficie con proyección de silicato de aluminio, ligeramente húmedo, a una presión nunca superior a 2kg/cm2. Se revisaron todas las juntas de fachada, saneando manualmente las deterioradas y reponiendo junta con mortero de cal.

Antes de llevar a cabo la restauración de la piedra se identificaron los daños en elementos de piedra natural. Se sanearon manualmente, hasta encontrar piedra cohesionada, se aplicó consolidarte a base de silicato de etilo y se recuperó volumen con NewStone, de color y textura similares a la piedra original, procediendo a un labrado final con herramientas de cantero.

Restauración de fachadas de piedra con NEWSTONE

En taller, se restauraron las piezas originales de piedra y se crearon moldes de todas ellas con silicona tixotrópica y un armazón exterior de yeso y madera para que pudiera soportar el peso del material de reproducción, dado el tamaño de algunas piezas.

La cruz de coronación se esculpió desde cero, gracias al hallazgo, en una buhardilla de la propia iglesia, de un boceto del arquitecto de la construcción original.

Todas las piezas se moldearon con NewStone y armaduras internas de latón, procediendo a un labrado con herramientas manuales después del desencofrado.

Mientras, en obra, se habían preparado los anclajes verticales de soporte a base de barras de acero inoxidable ancladas a obra de base con resinas epoxídicas.

Cuando todo estuvo preparado, se transportaron todas las piezas y se elevaron hasta sus ubicaciones definitivas, rellenándose el espacio entre los anclajes y el material de la pieza con resinas epoxi, y se rejuntaron todas las piezas con mortero de cal.

Como última operación, se realizó una hidrofugación de todas las superficies de piedra natural y NewStone con producto a base de siloxanos modificados, sin alterar el aspecto de la superficie protegida.

NewStone es ideal para la restauración de elementos de piedra natural evitando la sustitución. Se trata de un producto a base de polvo de piedras escogidas en función del aspecto deseado y sales metálicas seleccionadas. No estamos hablando de un mortero de fraguado hidráulico sino de una cristalización que nos permite poder trabajar el material igual que se trabaja la piedra (esculpir, cincelar, abujardar). Conseguimos piedra en 8 horas, sin productos de fraguado hidráulico y sin resinas epoxi. 

En Rehabilit llevamos aplicando el material desde hace 30 años con unos resultados excelentes. Puede visitarnos en www.rehabilit.com