Ejemplo de tratamiento contra termitas y carcoma SIN PLAZO DE SEGURIDAD mediante proyección de gel

En Rehabilit somos especialistas en tratamiento de la madera contra termita y carcoma.

En el vídeo adjunto puede observar un tratamiento realizado en las vigas y cerchas de madera mediante la proyección de gel antitermita y anticarcoma. La gran ventaja de nuestro sistema respecto a los sistemas tradicionales es que NO REQUIERE DE PLAZO DE SEGURIDAD! No emitir vapores nocivos nos permite poder acceder a los espacios tratados de forma rápida. Este hecho representa una gran ventaja en la mayoría de casos donde aplicar el sistema tradicional de fumigación líquida implicaría tener que parar la obra.

Las otras ventajas del sistema de tratamiento con GEL ANTITERMITAS son:

 • Excelente eficacia para la eliminación de xilófagos
 • Gran poder de penetración en la madera
 • Insecticida y fungicida
 • No requiere de plazos de seguridad
 • No inflamable
 • Sin disolvente ni olores
 • Baja nocividad
 • No altera el color de la madera
 • Admite cualquier acabado posterior

Le invitamos a contactar con un técnico de Rehabilit que podrá asesorarle personalmente.

Puede visitarnos en www.rehabilit.com o llamar al 934561453. Realizamos tratamientos de la madera contra termita y carcoma en toda Catalunya.

Restauració patrimoni arquitectònic en església romànica de Santa Eugènia de Berga

Rehabilit va dur a terme la restauració del Campanar i l’Absis de l’Església de Santa Eugènica de Berga dins el programa establert entre la Generalitat de Catalunya i La Caixa anomenat “Romànic Obert”

La intervenció va consistir en:

 1. Reparació i/o substitució dels pilars del campanar romànic per altres de nous realitzats amb pedra de la mateixa procedència que el originals.
 2. Repàs de tot el rejuntat dels paraments i aplicació de productes consolidant (silicat d’etil) i hidrofugants (siloxans modificats) per protegir la superfície de la pedra de les façanes a tractar.
 3. Refer les cobertes de les tres capelles de l’Absis
 4. Excavació de la zona enjardinada de l’Absis per tal de crear un drenatge de les aigües de pluja.
 5. Muntatge d’un sistema anti-coloms AlaStop de protecció del campanar contra la presència del coloms.
 6. Tractament d’humitats de capil·laritat amb la instal·lació d’un dispositiu MURSEC ECO, per eliminar les humitats de capil·laritat, rejuntat de la zona baixa amb morter de drenatge DRAINING MONUMENTS, basat exclusivament en calç.
 7. Tractament dels elements estructurals de fusta de la coberta del campanar contra atacs de termita i corc.

La instal·lació de la bastida es va dur a terme en dos cossos independents, un per l’absis, recolzat a terra i l’altre pel campanar, sobre la cornisa perimetral i la coberta del creuer, degudament protegida.

Aquesta bastida es va ampliar per cobrir tota la coberta, el penell i parallamps, ja que durant les obres es va veure la precarietat del seu estat i es va decidir la seva substitució.

 

Substitució de pilars

La intervenció principal de la rehabilitació va consistir en la substitució d’uns pilars que estaven totalment esberlats i amb la pedra en un estat avançat de disgregació.

Restauracio monuments historics _ Rehabilit

En primer lloc vam localitzar una partida de pedra que, pels seus resultats en laboratori i per aspecte físic fos la ideal, es van començar a produir basaments, columnes i capitells per substituir els originals i també peces de carreus per tapar els forats deixats en paraments per les bastides de fusta durant la construcció original. Aquestes peces es van collar i rejuntar amb morter de calç, amb àrid i proporcions similars a l’original.

Per tal de retirar els pilars originals es va muntar un estintolament pels arcs de les obertures i un altre estintolament desmuntable per subjectar els capitells. Un cop estintolat el conjunt, es va començar per buidar els junts del fust amb el capitell i el basament, retirant-lo manualment i desmuntar, posteriorment el capitell i el basament.

Posteriorment es va procedir a preparar la nova base de suport pel nou element, preparant l’encaix en la pedra i anivellant-lo amb morter de retracció controlada, deixant un armat d’espera vertical d’acer inoxidable, collat a la pedra de base amb tac químic.  Es van muntar les noves peces de pedra natural, començant pel basament, el fust i finalment el capitell, quedant lligats per passadors verticals d’acer inoxidable, collats amb morter fluid, injectat un cop collades i rejuntades les peces.

Restauracio monuments

Restauració de paraments i cobertes

Per les teulades de l’Absis, es van buscar teules de recuperació d’edificacions antigues, per tal de tenir les mides i l’envelliment adequats. Aquestes peces es van netejar de morters antics i es van col·locar sobre la solera reparada, amb morter de calç.

En quan al tractament d’humitats de capil.laritat, el primer que es va fer fou instal.lar el sistema MURSEC ECO inalàmbric, el qual actua evitant que continui l’ascens de la humitat a través dels murs. Aquest sistema permet solucionar amb les màximes garanties el problema de les humitats de capil.laritat sense haver de fer perforacions al mur, això és especialment important quan parlem de restauració de patrimoni històric.

Tota la zona inferior de la façana de les capelles de l’Absis es van sanejar les juntes, fins a 5-7 cms de fondària i es van rejuntar de nou amb morter DRAINING CALÇ MONUMENTS per tal de facilitar la transpirabilitat del mur.

En les zones de façana amb pedra erosionada o en procés de disgregació es va fer aplicació de producte consolidant a base de silicat d’etil, amb una dotació entre 250 i 500ml/m2.

Com a tractament final de protecció sobre la pedra natural es va aplicar producte hidrofugant en 2 capes, a base de siloxans modificats, per tal de reduir la absorció d’aigua per part de la pedra i de la junta de morter de calç. També es donà tractament protector a la coberta del campanar.

Es van pintar tots els elements metàl·lics del campanar, tant interiors com exteriors amb pintura metàl·lica tipus Oxiron, prèvia aplicació de protecció antioxidant.

Dins de la intervenció es va refer el penell amb una reproducció de l’original, amb ferro de forja, amb la corona i els tres escuts, la creu de Sant Jordi, les quatre barres i la “E” d’Eugènia, reproduïda de la forma de la clau de l’Església.

Protecció anti-coloms del campanar

La intervenció també va contemplar la protecció anti-coloms. En cornises es van col·locant punxes anticoloms ALASTOP amb dues o tres fileres de barnilles verticals. En les obertures del campanar es va realitzar la protecció amb xarxes anticoloms ALASTOP, de nylon negre i retícula 5x5cms, sobre un bastiment perimetral d’acer galvanitzat tensat i collat mecànicament a obra en les juntes dels paraments.

 

Punxes anticoloms AlaStop

 

Especialització en rehabilitació de monuments

A Rehabilit portem 30 anys d’especialització en rehabilitació de monuments històrics. Disposem de la màxima qualificació K7E que ens permet intervenir en restauració de patrimoni històric.

Poder treballar en la rehabilitació de patrimoni arquitectònic com aquest ha estat un plaer, i volem agraïr a totes les persones i entitats (Rosa Bosch, Jordi Comas, Anna Pont, Ferran Auguet, Josep Mª Riba, Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic – Dani Font, Fundació La Caixa), que han intervingut en la rehabilitació del campanar romànic de Santa Eugènica de Berga.

Si voleu conèixer millor les nostres tècniques de restauració de monuments podeu visitar-nos a www.rehabilit.com

Restauracio església romànica

Ejemplo de atirantado interno de muros y fachadas en iglesia

El Bisbat de Vic encargó al arquitecto Jaume Riba el estudio y ejecución de un proyecto para el refuerzo estructural de la Iglesia de la Soledad de Igualada, para lo que se requirió a Rehabilit la aportación de soluciones constructivas en base a nuestra especialidad SICEM de atirantado de muros y fachadas mediante perforaciones por rotación (sin percusión), colocación de tirantes de acero corrugado, inyección de mortero de alta penetración y entrada en carga mediante tensado con llave dinamométrica.

Atirantado muros y fachadas SICEM Rehabilit

El edificio actual es de estilo neogótico y construido alrededor del 1869. Presenta una planta de una sola nave con capillas laterales en sus dos costados. La composición de los muros es de fábrica de piedra irregular, con cantoneras y enmarcados de aperturas de ladrillo macizo.

La fachada principal y los paramentos interiores presentan un revestimiento de estuco a la cal liso sin juntas. En el interior, este estuco presenta un revestimiento de pintura monocromático. El resto de fachadas no presentan ningún revestimiento ni restos de haberlo tenido.

Se aprecian fisuras por toda la estructura portante de la iglesia, tanto en paramentos interiores como exteriores, siendo de especial interés:

 • Fisuras verticales en la zona central de fachada principal, que atraviesan el rosetón y se entregan en la clave del arco del portal de entrada.
 • Fisura continua en zona interior de paramento de fachada en la entrega con arco paralelo.
 • Fisuras verticales en zona alta de primera y segunda crujías de fachada lateral derecha, llegando a altura de cubierta lateral. Se reproducen en muro interior paralelo a fachada.
 • Fisura vertical en zona alta de primera crujía de fachada lateral izquierda hasta altura de medio paño. Se reproduce en muro interior paralelo a fachada.
 • Fisuras verticales en muros de fachadas de transepto, atravesando los rosetones por su punto de mayor diámetro. Estas fisuras se reproducen en los arcos interiores del crucero.
 • Fisuras verticales en los paños superiores de ábside.
 • Fisuras en todos los tramos inferiores de fachadas laterales, mayoritariamente siguiendo la entrega del muro de fábrica con los enmarcados de ladrillo macizo.
 • Fisura horizontal en cara inferior de arco bajo coro, en sentido longitudinal.

Analizada la disposición de las fisuras, se diagnostica un desplazamiento hacia el exterior de la parte superior de la fachada principal y del ábside, añadiéndose un posible empuje de la cubierta de éste contra los paramentos perimetrales.

Atirantado interno de muros

Se propone una solución de consolidación estructural mediante la colocación de tirantes metálicos de acero de baja relajación en el eje de los muros, formando un zuncho perimetral en la nave central a la altura de cubiertas laterales, un zuncho parcial de fachada principal con fachadas laterales al mismo nivel, un zuncho parcial de fachada principal con nave central a nivel de cubierta central y un atirantado del arco bajo coro a nivel de solera.

El proceso de atirantado de muros y fachadas consistió en:

 • Colocación de maquinaria en situación de trabajo para las perforaciones, estudio del plano de obra. Cálculo y realización de la mejor alineación para la perforación.
 • Perforación con broca diamantada (diámetro 60mm), con dispersión de agua y con solo movimiento de rotación, sin percusión.
 • Formación de encajes para colocar las placas de anclaje totalmente encastadas y perfectamente perpendiculares al tirante.
 • Suministro y colocación de tirantes de acero corrugado tipo Dywidag de diam. 26,5mm, comprendiendo sus manguitos de unión y las piezas cónicas para encajar los tensores del tirante.
 • Suministro y colocación de placas de anclaje con sus tensores accionados con llave.
 • Tensado del tirante con llave dinamométrica.
 • Inyección de mortero fluido sin retracción, coaxialmente al tirante, realizado con bomba de presión controlada, con una cantidad mínima de 25 Kg por metro lineal de tirante.
 • Revestimiento de la placa de anclaje, con materiales similares a los originales o con piedra de recuperación.

En total se colocaron 12 tirantes con un total de 142ml de barra de acero, 131ml de perforación y unas 8Tm de cemento fluido de retracción controlada.

Las actuaciones de Rehabilit buscan solucionar los problemas estáticos en muros de valor histórico afectados en la estabilidad. Intervenimos mediante tirantes inyectados o precomprimidos consolidando cualquier pared de edificio monumental. Particularmente estamos capacitados para consolidar “en seco”, o más concretamente recuperando instantáneamente agua de refrigeración. Esta técnica es especialmente interesante para el refuerzo estructural interno de muros con recubrimiento de pintura al fresco o estucos de valor que hay que conservar.

También tenemos experiencia en elevación y consolidación de bóvedas y arcos.

 

Elevacion y consolidacions de bovedas y arcos

Si tiene cualquier duda puede contactar con un técnico de Rehabilit llamando al 934561453.

Restauración de piedra, complementándola para evitar la sustitución. ¡20 años después!

Ejemplo de restauración de piedra realizada hace 20 años!

Restauración de piedra NEWSTONE

En el año 1993 la Parroquia de Sant Esteve de Castellar del Vallès (Barcelona) decidió encargar a Rehabilit la restauración de la fachada principal de su Iglesia Parroquial de estilo neo-gótico francés y construida entre 1885 y 1892.

La fachada principal había sufrido desperfectos y pérdida de volumen en sus elementos decorativos, como la Cruz que la coronaba y roturas en jarrones y volutas de diversos puntos de la fachada.

Una vez valorados los trabajos a realizar, se procedió a montar un andamio tubular que cubrió toda la fachada y envolvía los elementos de coronamiento de ésta y de las capillas frontales.

Se desmontaron  elementos ornamentales de piedra en estado aceptable para ser restaurados y usados como moldes para las reproducciones a realizar. Se aprovechó esta operación para revisar los anclajes de todos los elementos, pasivizando y protegiendo los elementos oxidados y substituyendo los no recuperables por nuevos anclajes de acero inoxidable.

Rehabilitacion de piedra

Se realizó una limpieza de la superficie con proyección de silicato de aluminio, ligeramente húmedo, a una presión nunca superior a 2kg/cm2. Se revisaron todas las juntas de fachada, saneando manualmente las deterioradas y reponiendo junta con mortero de cal.

Antes de llevar a cabo la restauración de la piedra se identificaron los daños en elementos de piedra natural. Se sanearon manualmente, hasta encontrar piedra cohesionada, se aplicó consolidarte a base de silicato de etilo y se recuperó volumen con NewStone, de color y textura similares a la piedra original, procediendo a un labrado final con herramientas de cantero.

Restauración de fachadas de piedra con NEWSTONE

En taller, se restauraron las piezas originales de piedra y se crearon moldes de todas ellas con silicona tixotrópica y un armazón exterior de yeso y madera para que pudiera soportar el peso del material de reproducción, dado el tamaño de algunas piezas.

La cruz de coronación se esculpió desde cero, gracias al hallazgo, en una buhardilla de la propia iglesia, de un boceto del arquitecto de la construcción original.

Todas las piezas se moldearon con NewStone y armaduras internas de latón, procediendo a un labrado con herramientas manuales después del desencofrado.

Mientras, en obra, se habían preparado los anclajes verticales de soporte a base de barras de acero inoxidable ancladas a obra de base con resinas epoxídicas.

Cuando todo estuvo preparado, se transportaron todas las piezas y se elevaron hasta sus ubicaciones definitivas, rellenándose el espacio entre los anclajes y el material de la pieza con resinas epoxi, y se rejuntaron todas las piezas con mortero de cal.

Como última operación, se realizó una hidrofugación de todas las superficies de piedra natural y NewStone con producto a base de siloxanos modificados, sin alterar el aspecto de la superficie protegida.

NewStone es ideal para la restauración de elementos de piedra natural evitando la sustitución. Se trata de un producto a base de polvo de piedras escogidas en función del aspecto deseado y sales metálicas seleccionadas. No estamos hablando de un mortero de fraguado hidráulico sino de una cristalización que nos permite poder trabajar el material igual que se trabaja la piedra (esculpir, cincelar, abujardar). Conseguimos piedra en 8 horas, sin productos de fraguado hidráulico y sin resinas epoxi. 

En Rehabilit llevamos aplicando el material desde hace 30 años con unos resultados excelentes. Puede visitarnos en www.rehabilit.com

 

¿Como limpiar una fachada de piedra natural sin degradarla?

¿Como hay que limpiar una fachada de piedra natural para conseguir unos resultados óptimos sin agredir la fachada?

¿Es posible limpiar la fachada de piedra sin degradar la pátina de protección que se ha creado a lo largo de los años?

¿Podemos limpiar una superficie de piedra natural mediante proyección trabajando a muy baja presión?

En Rehabilit todas estas preguntas nos las planteamos hace ya 25 años, cuando la especialización en rehabilitación de edificios y monumentos prácticamente no existía.

En 1988 decidimos investigar las técnicas avanzadas que se aplicaban en Europa. De todas las opciones estudiadas nos decidimos por incorporar la técnica de proyección helicoidal de silicato de aluminio. La proyección helicoidal permite que las partículas proyectadas limpien la superficie por roce tangencial y no por impacto. Con esta técnica de limpieza lo más adecuado es escoger materiales con aristas que permitan limpiar la superficie mediante el roce. Con el polvo de vidrio o silicato de aluminio se consigue este efecto.

Esta técnica nos permitía:

 • Proyección a mínima presión (entre 1,5 y 2 Kg/cm2)
 • Sin abrasión por impacto
 • Totalmente en seco o ligeramente húmedo
 • Conservando aristas y textura superficial
 • Sin reacciones químicas indeseadas

Gracias a esta innovación técnica, Rehabilit fue seleccionada para realizar la limpieza y restauración de la fachada de La Pedrera de Gaudí realizada el año 1988.

Limpieza La Pedrera con silicato de aluminio

En Rehabilit hemos seguido evolucionando, ahora existen numerosos materiales que nos permitan adaptar la limpieza a cada superficie.

En el siguiente vídeo se puede ver la delicadeza con la que podemos trabajar elementos tan significativos como la limpieza de la fachada del absis de la Sagrada Familia de Barcelona.

Al final de nuestros trabajos obtenemos resultados tan espectaculares como el que mostramos a continuación:

Limpieza silicato aluminio Sagrada Familia

En Rehabilit somos especialistas en técnicas de rehabilitación de edificios. Nuestra trayectoria en rehabilitación de monumentos nos ha permitido obtener la clasificación K7E, la máxima en rehabilitación de patrimonio histórico.

Si quiere conocernos mejor puede visitarnos en www.rehabilit.com

 

 

Vídeo refuerzo estructural con fibra de carbono

En Rehabilit somos especialistas en técnicas de rehabilitación de edificios. Una de nuestras especialidades es el refuerzo de estructuras de madera con fibra de carbono.

La fibra de carbono es muy usada en refuerzo de estructuras de hormigón, pero sus propiedades la hacen ideales para el refuerzo de vigas de madera.

En el vídeo adjunto mostramos un caso de refuerzo estructural con fibra de carbono, así como de refuerzo de vigas de madera con barras de fibra de vidrio.

Las principales ventajas del refuerzo vigas de madera con fibra de carbono son:

 1. Incremento del momento flector
 2. Mínima sección del refuerzo
 3. Propiedades físicas similares a la madera
 4. Facilidad y rapidez de instalación
 5. Ligereza, mínimo peso

Rehabilit trabaja en toda Cataluña realizando:

 • Refuerzos de estructuras de madera con fibra de carbono
 • Refuerzos con inserción de barras de fibra de vidrio
 • Prótesis de vigas de madera con resinas y armadura de fibra de vidrio
 • Tratamientos contra termitas y carcoma en estructuras de madera

Puede consultar sin compromiso con nuestros técnicos llamando al 934561453. Nuestra experiencia de más de 30 años nos avala.