Restauració de tribuna en façana

La Comunitat de Propietaris va encarregar a Rehabilit la revisió i valoració de la restauració de la tribuna de façana d’un edifici situat al carrer Balmes de Barcelona.

Rehabilitació de tribuna en façana

La causa de l’encàrrec fou el descobriment d’esquerdes en la llinda de tribuna vistes al canviar una de les persianes. A més, ja feia temps que els balustres presentaven fissures per rovell de l’armadura interior, aparegudes desprès de la restauració de façana feta als anys 90.

Vam dur a terme el muntatge d’una bastida tubular metàl·lica, amb plataforma de seguretat inferior i lones de protecció, deixant un pas ampli per vianants, degudament senyalitzat.

Es va sectoritzar la zona de treball de tribuna de l’interior dels habitatges, tant per seguretat com per estalviar molèsties i es va enderrocar el cel-ras d’interior de tribunes.

Es començà per desmuntar les peces de pedra artificial que composen la cornisa, per tal de veure l’estructura i tenir les peces per fer els motllos. Es van desmuntar també les persianes i els seus eixos per tal de tenir accés des d’ambdues bandes.

Un cop l’estructura a la vista, es va comprovar la desaparició de l’ànima del perfil de llinda per efecte del rovell.  S’estintolà immediatament l’estructura interior de biguetes de ferro i es va preparar la substitució de les llindes actuals per uns perfils nous que permetin la col·locació de la nova pedra artificial i el funcionament de les persianes.

S’optà per uns perfils HEB 120, en una posició més baixa i amb uns perfilets en vertical per recolzar les biguetes horitzontals existents. Es van preparar els recolzaments anivellant-los amb una base de morter de reparació i es donà protecció als perfils nous i existents amb passivitzador a base de beurada de ciment.

Un cop assegurada l’estructura, es va procedir a la col·locació de la nova pedra artificial, amb peces de cornisa, fris i imposta, més balustres de barana. Es van mantenir els pilars, bases i passamans degudament revisats i reparats.

Les noves peces es van col·locar subjectes a la nova estructura i a la llosa de balcó superior, amb un massissat interior d’obra ceràmica, tot collat amb morter aditivat, respectant les dimensions dels caixons de persiana, per permetre el seu posterior muntatge. Per la cara interior, es van reconstruir els cel-rasos amb planxes de Pladur.

Rehabilitació de llinda en façana

Es van substituir les persianes actuals de fusta per unes de noves d’alumini, amb nous eixos i nous suports, amb un estalvi considerable de pes i d’esforç.

Es va  acabar amb un revestiment de pintura plàstica a la pedra artificial i esmalt a la fusteria exterior, de colors similars a l’esquema de la resta de la façana.

A Rehabilit som especialistes en rehabilitació de façanes i monuments. Només cal que ens truqui i un tècnic contactarà amb vostè per buscar la millor solució.

Poden visitar-nos a www.rehabilit.com

Impermeabilitació de soleres amb morter impermeable flexible

HumicontrolRehabilit va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona per solucionar les humitats que afectaven al paviment del Centre d’Acollida del carrer Cister de Barcelona. Calia fer-ho de forma ràpida i eficient

Es tractava d’un paviment de linoli enganxat sobre un parquet de fusta natural, col·locat sobre rastrells encastats en morter sobre solera de formigó. Presentava humitats en el paviment, el paviment de parquet tenia amplies zones enfosquides per humitats, amb presència d’atacs d’insectes xylòfags, afavorits per la degradació de la fusta humida.

Impermeabilizacion de soleras con mortero impermeable flexible

Davant de la patologia de les humitats en paviment, es van estudiar les diferents solucions aplicables  escollint-se la impermeabilització del paviment mitjançant l’aplicació d’una beurada de ciment impermeable flexible, en dues capes, amb armadura de malla de fibra de vidre.

El procés de les feines va ser el següent:

  • Extracció del parquet existent i arrencat dels rastrells encastats.
  • Sanejament de la xapa de morter, reparant les zones malmeses i recuperant el volum en les zones dels encastaments dels rastrells. Es va aplicar una capa de resina acrílica com a enduridor i pont d’unió i es va recuperar volum amb un morter de retracció controlada.
  • Impermeabilització de la superfície. Aplicació de primera capa de beurada de ciment impermeable flexible, aplicada a llana. Col·locació de xarxa de fibra de vidre, degudament solapada. Aplicació de segona capa de beurada, en sentit perpendicular a la primera capa. Es va tenir cura de cobrir el tram de parament perimetral corresponent al gruix del paviment.
  • Subministrament i col·locació de nou paviment de rajoles 30x30cms, collades amb ciment cola especial per porcelànic.

Impermeabilizacion de solera

La alternativa a aquest procediment d’impermeabilització de la solera per evitar les humitats en soleres i paviments hauria estat l’excavació de la caixa de paviment, seguit de compactació del terreny, estesa de graves, formigó de regularització, làmina impermeable, llosa de formigó, xapa de regularització i col·locació final de paviment. Al no poder entrar maquinària dins un edifici construït i amb divisòries a conservar, el procés hauria estat lent i feixuc.

Amb el sistema d’impermeabilització de solera de Humicontrol es va poder dur a terme la impermeabilització i pavimentació de 155m2 de paviment de forma ràpida i efectiva.

Si té cap consulta només cal que truqui al 934561453 i un tècnic l’atendrà.

A Humicontrol i Rehabilit som especialistes en tractaments d’humitats que afecten a plantes baixes i soterranis.